Keresés
Close this search box.

Kérdésed van? Hívj bátran!

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Letöltés pdf formátumban.

 

Miért kezelheti a Koala a személyes adataimat? (Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere)

1. Gépkocsi foglalása során

A Koala az Ön személyes adatainak kezelésére azért jogosult, mert a gépjármű foglalásával
közöttünk olyan szerződés jön létre, amelyben Ön az egyik fél, így az Ön személyes adata az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b)
pontjában foglaltak szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges.
Amennyiben a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatát nem adja meg a részünkre, úgy
foglalását nem tudjuk teljesíteni, mert ahhoz nem tudjuk az ügyfelet párosítani.

1. Regisztráció

Önnek lehetősége nyílik a foglalás könnyítése érdekében adatait elmenteni ún. profilalkotási
funkcióval. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és b) pontja. A
Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik
igénybe az Adatkezelő szolgáltatását.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Hozzájárulása visszavonása esetén adatait töröljük. Hozzájárulását az alábbi e-mail címre küldött
levelével vonhatja vissza: ide egy speciális mélcím kell!

Mely adataimat kezeli a Koala?
(A kezelt személyes adatok köre)

Gépkocsi foglalása során a Koala a foglalás teljesítéséhez az Ön nevét, lakcímét, születési
idejét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási címét és bankkártya illetve hitelkártya
adatait, mint személyes adatát kezeli.
Amennyiben a bérleti szerződés közöttünk létrejön, a gépkocsi átvételekor irodánkban az Ön
jogosítványára, a személyi igazolványára és lakcímkártyájára vonatkozó adatokat kezeljük
(jogosítvány száma, megszerzésének éve, lejárati dátuma, lakcím, személyi igazolvány száma).

A profilalkotás az Ön nevét, születési helyét és idejét, jogosítványadatait (kibocsátás kelte,
helye, száma, lejárat ideje), személyi igazolvány száma (kibocsátás kelte, helye, száma, lejárat
ideje) e-mail címét, telefonszámát, számlázási címét és bankkártya illetve hitelkártya
adatait, mint személyes adatát kezeli.
Kérjük, hogy az adatminimalizálás érdekében csak olyan személyes adatok megadására
szorítkozzon, amely Ön szerint a rendelés teljesítéséhez részünkről elengedhetetlenül
szükséges. Kérjük, kerülje a szükségtelen, érzékeny adatok megadását (például politikai, vallási
nézet, etnikum stb.), a Kola az ilyen adatokat kezelését nem végzi, az ilyen adatokat törli, azok
szükségtelen megadásáért nem vállal felelősséget.

Miért kezeli a Koala a személyes adataimat?

(Az adatkezelés célja)

Az Ön személyes adatainak célja az Ön által leadott foglalás igényeinek,az Ön által megadott
időintervallumban történő teljesítése.
Az adatkezelés célja foglalás esetén:

– A foglalása megerősítése, módosítása vagy törlése;
– információ megosztása a foglalása kapcsán (pl. információ biztosítása a foglalásáról,
emlékeztető értesítés küldése bejelentkezése/kijelentkezése előtt, esetleges kérdéseinek vagy
javaslatainak megválaszolása);
– esetleges további igények teljesítése.

Az adatkezelés célja regisztráció esetén a további foglalások megkönnyítése.

Meddig tárolja a Koala az adataimat?
(Az adatkezelés időtartama)

A számviteli szabályoknak megfelelően az Ön foglalásáról az adatokat (nevét és lakcímét) 8 évig
őrizzük.
A bankkártya/hitelkártya adatok tárolási ideje: az autó leadása + 1 év
A személyi okmányok adatainak tárolási ideje: 8 év
Telefonszám, e-mail cím, születési adatok tárolási ideje: 8 év

Hogyan gondoskodik a Koala a személyes adataim biztonságáról?

(Adatbiztonsági intézkedések)

A Koala gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megtette azokat a technikai és

szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adatokat védi különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Koala megfelelő jogosultsági szinteket hozott létre a személyes adatokhoz való hozzáféréshez
(csak az erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá), a papír alapú iratokat kulccsal zárt
szobában, a digitalizált adatokat megfelelő technikai védelem mellett őrzi.

Ki láthatja még a személyes adataimat a Koalán kívül?

(Az adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás, az igénybe vett adatfeldolgozó(k)

Az Ön személyes adatainak megismerésére, kezelésére a Koala erre felhatalmazott munkavállalói
jogosultak.
A számlázáshoz kapcsolódó adatait a Countplus Kft, a KBOSS Kft (szamlazz.hu) MiniCRM Zrt, 
számára kerülnek továbbításra.

Az Adatkezelő szervereit megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén karbantartja: 

Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyet további megbízott cég üzemeltet és felmerülő probléma esetén karbantart: 

Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, 

CA 94043, 

+1 650-253-0000 

Szolgáltató a Google részére a Honlap látogatásával összefüggő események adatait (kattintások; oldalletöltések; vásárlás időpontja, vásárolt tételek és áraik), valamint a Felhasználó elektronikus levelezési címét továbbítja. Ezek az adatok a Honlap szolgáltatásainak javításában, statisztikai adatok elkészítésében, valamint a Szolgáltató marketing-kampányainak személyre szabásában játszanak szerepet. 

Facebook Ireland Ltd., 

4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, 

Dublin 2 Ireland 

Szolgáltató a Facebook részére a Honlap látogatásával összefüggő események adatait (kattintások; oldalletöltések; vásárlás időpontja, vásárolt tételek és áraik), valamint a Felhasználó elektronikus levelezési címét továbbítja. Ezek az adatok a Honlap szolgáltatásainak javításában, statisztikai adatok elkészítésében, valamint a Szolgáltató marketing-kampányainak személyre szabásában játszanak szerepet. 

Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

Amennyiben Ön a gépkocsival balesetben érintett, a balesetben érintett másik fél biztosítója
számára továbbítjuk a nevét, lakcímét és jogosítványa számát. Az adatkezelés célja a
kárrendezés.

Tájékoztatjuk, hogy harmadik országba, nemzetközi szervezetnek nem továbbítjuk adatait.

A Koala jogszabály alapján kötelezhető arra, hogy nyomozóhatóságnak, rendőrségnek,
bíróságnak az Ön személyes adatait átadja, amennyiben erre vonatkozó kötelezést, felhívást kap
vagy az hatósági ellenőrzés alkalmával indokolt. Külföldre és további harmadik személy részére,
statisztikai célra történő adattovábbítás nem történik.

Milyen jogaim vannak a személyes adatkezeléssel kapcsolatban?

Az adatkezelés időtartamán belül Önt (az Infotv. 14-23. § és a GDPR 15-21. cikkei szerint)
megilletik a következők:

Tájékoztatáshoz való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet tőlünk a
személyes adatainak kezeléséről. A kérelme benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (de
maximum 1 hónapon belül) írásban, közérthető formában tájékoztatjuk Önt kezelt adatairól, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is
sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Zároláshoz való jog (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével): Ön kérheti,
hogy törlés helyett zároljuk az adatot, ha olyan célt jelöl meg (pl. nyomozás, bűncselekmény
felderítése), amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Törléshez /elfeledtetéshez/ való jog (kötelező adatkezelés esetének kivételével): Ön kérheti, hogy
töröljük személyes adatait, a GDPR 17. cikk a)-f) pontjában foglalt esetek valamelyike fennáll
(pl. az adatkezelés célja megszűnt).
Tiltakozás joga (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével):

• ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Amennyiben Ön szerint a Koala megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, akkor az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében
kérjük, forduljon elsősorban hozzánk az első rovatban található elérhetőségek (adatkezelő
elérhetőségei) bármelyikén. Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Infotv. 22.§-
ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végzünk.

Hatályos 2019. május 3. napjától

Koala Tartósbérlet Kft.